instalacja agenta glpi

Instalacja agenta Fusion Inventory na CentOS

  • RHEL/CentOS 8:
# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

# dnf install epel-release

# subscription-manager repos --enable "codeready-builder-for-rhel-8-$(arch)-rpms"

# dnf config-manager --set-enabled powertools

# dnf install fusioninventory-agent fusioninventory-agent-task-inventory

# systemctl start fusioninventory-agent

# systemctl enable fusioninventory-agent
Edycja pliku konfiguracyjnego agenta Fusion: Dokumentacja

vim /etc/fusioninventory/agent.cfg

Konfiguracja adresu serwera GLPI:

# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
server = https://adres_serwera

# write tasks results in a directory
local = /tmp

# add given tag to inventory results
tag = nazwa_serwera


Start agenta:

fusioninventory-agent
  • RHEL/CentOS 7
# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm


# subscription-manager repos --enable "rhel--optional-rpms" --enable "rhel--extras-rpms" --enable "rhel-ha-for-rhel-*-server-rpms"

# yum install fusioninventory-agent fusioninventory-agent-task-inventory

# systemctl start fusioninventory-agent

# systemctl enable fusioninventory-agent

Do prawidłowego działania agenta niezbędne jest ustawienie CRON-a na serwerze GLPI.

* * * * * /usr/bin/php7 /var/www/glpi/front/cron.php &>/dev/null

Domyślne lokalizacje plików konfiguracyjnych:

  • /etc/fusioninventory/agent.cfg: default
  • /opt/fusioninventory/agent.cfg: OS X mpkg
  • /usr/local/etc/fusioninventory/agent.cfg: FreeBSD port