GLPI.pl - Centos

Instalacja i konfiguracja GLPI dla Centos 8 / Rocky Linux

Witaj w bazie wiedzy GLPI Polska dotyczącej instalowania narzędzia GLPI ITSM dla CentOS 8.

GLPI to skrót od Gestionnaire Libre de Parc Informatique (Menedżer sprzętu IT Open Source). Jest to bezpłatny pakiet rozbudowanego oprogramowania do zarządzania zasobami IT, (ITILv2) Service Desk, narzędzie do śledzenia licencji i audytu oprogramowania i wiele więcej.

Wstęp

Zainstaluj i włącz repozytoria Remi, zapewniają one dostępdo niektórych z wymaganych modułów PHP.

sudo dnf install epel-release

sudo dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

sudo dnf module reset php

sudo dnf module enable php:remi-7.4

Instalacja wymaganych pakietów

UWAGA: GLPI wymaga PHP > 5.6, MySQL > 5.6 lub MariaDB > 10.0.

sudo dnf update

sudo dnf install httpd mariadb-server php php-{curl,fileinfo,gd,json,mbstring,mysqli,session,zlib,simplexml,xml,cli,domxml,imap,ldap,openssl,xmlrpc,pecl-apcu} wget tar zip bzip2

sudo dnf --enablerepo=remi install php-pear-CAS
sudo dnf install php-pecl-zip

Konfiguracja PHP

sudo vim /etc/php.ini
memory_limit = 128M
max_execution_time = 30
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 0

Zobacz także: Optymalizacja PHP-FPM w GLPI

Konfiguracja bazy danych

W naszej instalacji będzimy używali bazy MariaDB

sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mysql_secure_installation

Logowanie i utworzenie bazy danych GLPI. Może zrobić też poprzez instalację GUI

sudo mysql -u root -p

create database glpidb;
flush privileges;
quit

Zobacz także: Przestaw GLPI na korzystanie z Redisa

Selinux

sudo setsebool -P httpd_can_network_connect on
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect_db on
sudo setsebool -P httpd_can_sendmail on

sudo dnf -y install policycoreutils-python-utils
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t "/var/www/html(/.*)?"
sudo restorecon -Rv /var/www/html

Firewall

sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Dostęp do katalogu instalacji GLPI

sudo chmod -R 755 /var/www/html
sudo chown -R apache:apache /var/www/html

Pobranie pakietu instalacyjnego GLPI

Żródło: https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.6/glpi-9.5.6.tgz

Standardowy folder instalacji dla Centos 8 to /var/www/html

Instalacja GLPI

Rozpakiowanie archiwum w lokalizacji /var/www/html

sudo tar -xzf glpi-9.5.3.tgz 

Przenisienie zawartości wraz z .htaccess z folderu /var/www/html/glpi do /var/www/html

sudo cp -R /var/www/html/glpi/* /var/www/html

Uprawnienia dla Apache

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/*

Prawa do odczytu

sudo chmod -R 755 /var/www/html/*

Konfiguracja Selinuxa.

Jeśli nie wymagana, wyłączyć vim /etc/selinux/config

vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

Instalacja poprzez GUI

Wejdź na: http://adresIPserwera

Jeśli będą braki w rozszerzeniach, musisz je dodać do serwera. GLPI nie pozwoli na przejscie do kolejnego kroku instalacji.

Po dodaniu rozszerzeń, warto rozpocząć od pierwszego kroku instalacji.

Pierwsze logowanie na uprawnieniach super-admina:

użytkownik: glpi

hasło: glpi

i gotowe

Usuń plik instalacji z lokalizacji

install/install.php
Zobacz także: Ustawienie stref czasu (bez tego GLPI nie zadziała poprawnie)