Umowa partnerska

UMOWA DYSTRYBUCYJNA
Niniejsza Umowa dystrybucyjna i załączone do niej Załączniki (łącznie „Umowa”) są zawierane od daty wejścia w życie (zgodnie z definicją poniżej) pomiędzy 99NET Sp. z o.o. / ul. Nowogrodzka 42 lok.19 00-695 Warszawa,  NIP: 7010864303 KRS: 0000749403 REGON: 381343673 właściciel marki GLPI Polska oraz strona, która zawarła niniejszą Umowę („Ty”, „Dystrybutor” i łącznie z Firmą, „Strony” i każda z nich, „Strona „).

 1. Zdefiniowane terminy:
  1.1. „Podmiot Powiązany” oznacza, w odniesieniu do danej Osoby, każdą osobę lub podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą danej Osoby; „kontrola” (w tym, wraz z odpowiednimi znaczeniami, „kontrolowany przez” i „pod wspólną kontrolą z”) oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania lub kierowania kierownictwem lub polityką (czy to poprzez posiadanie papierów wartościowych, czy spółki osobowej lub innych udziałów własnościowych, na podstawie umowy lub w inny sposób).

1.2. „Umowa” ma znaczenie określone w preambule niniejszego dokumentu i wszystkich materiałach, do których się odnosi lub do których się odnosi.

1.3. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje, produkty, dokumenty lub inne materiały dowolnego rodzaju dotyczące lub dotyczące Firmy, Dostawców i/lub ich Podmiotów Stowarzyszonych, które są dostarczane lub udostępniane Dystrybutorowi bezpośrednio przed lub po Dacie wejścia w życie lub pośrednio w jakiejkolwiek formie, w tym w formie pisemnej, ustnej i do odczytu maszynowego, w tym między innymi wszelką korespondencję, memoranda, notatki, e-maile, formuły, próbki, sprzęt, kompilacje, plany, informacje biznesowe, informacje techniczne, know-how, informacje dotyczące patentów, zgłoszeń patentowych, oprogramowania, komputerowego kodu obiektowego lub kodu źródłowego, algorytmów, struktur wysokiego poziomu, graficznych interfejsów użytkownika, prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, biznesplanów, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone, w tym informacje osób trzecich podlegających zobowiązaniom do zachowania poufności, które Spółka, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone mogą udostępniać Dystrybutorowi, pod warunkiem jednak, że Informacje Poufne nie będą zawierać informacji, które: (i) który jest już w posiadaniu Dystrybutora przed otrzymaniem od Spółki, Dostawców i/lub ich Podmiotów Stowarzyszonych; (ii) są lub stają się prawowicie w domenie publicznej bez winy Dystrybutora; (iii) zostały otrzymane przez Dystrybutora od osoby trzeciej, która lub która nie jest zobowiązana do zachowania poufności lub ograniczenia wykorzystania lub ujawniania takich informacji, lub (iv) została ujawniona z mocy prawa publicznie lub stronie trzeciej bez obowiązku zachowania poufności.

1.4. „Dystrybutor” ma znaczenie określone w preambule niniejszego dokumentu.

1.5. „Dokumentacja” oznacza podręczniki użytkownika, materiały szkoleniowe, opisy i specyfikacje produktów, instrukcje techniczne, materiały pomocnicze, know-how w zakresie konserwacji, elementy tekstowe i graficzne wszystkich interfejsów użytkownika oraz wszelkie modyfikacje lub aktualizacje powyższych, opracowane do użytku w związku z Produktami i dostarczane lub udostępniane od czasu do czasu przez Firmę lub którąkolwiek z jej Podmiotów Stowarzyszonych.

1.6. „Data wejścia w życie” oznacza datę otrzymania przez Dystrybutora wiadomości e-mail od Firmy potwierdzającej zatwierdzenie wniosku Dystrybutora jako „Partnera 99NET”.

1.7. „Użytkownik końcowy” oznacza każdą Osobę, która kupuje Produkty do własnego użytku, a nie do redystrybucji.

1.8. „Umowa licencyjna użytkownika końcowego” ma znaczenie określone w punkcie 2.4 niniejszej Umowy.

1.9. „Wykluczone terytorium i osoby” ma znaczenie określone w punkcie 3.9(h) niniejszego dokumentu.

1.10. „Przychody brutto” za dowolny okres kalendarzowy oznaczają wszystkie przychody brutto ze sprzedaży Produktów Użytkownikom Końcowym, w tym bez ograniczeń uaktualnienia i ewentualne odnowienia subskrypcji, pomniejszone o wszelkie zwroty.

1.11. „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie formy praw własności intelektualnej i ochrony, które można uzyskać w odniesieniu do Produktów, Informacji Poufnych, Oprogramowania, Dokumentacji i Znaków lub mogą one dotyczyć i mogą obejmować między innymi:

(i) Wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich patentach i wszystkich zgłoszonych, oczekujących lub potencjalnych zgłoszeniach patentowych, w tym wszelkie wnioski o ponowne wydanie, ponowne rozpatrzenie, podział, kontynuację lub kontynuację częściową na całym świecie, złożone obecnie lub w przyszłości;

(ii) Wszelkie prawa, tytuły i korzyści związane z tajemnicą handlową oraz wszystkimi prawami do tajemnicy handlowej i równoważnymi prawami wynikającymi z prawa zwyczajowego, prawa stanowego, prawa federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki i prawa innych krajów;

(iii) Wszelkie prawa, tytuły i korzyści związane z wszystkimi utworami maskującymi, prawami autorskimi, inną własnością literacką lub prawami autorskimi, w tym kodem źródłowym, niezależnie od tego, czy są chronione prawem autorskim lub jako utwór maskujący, zgodnie z prawem zwyczajowym, prawem stanowym, prawem federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki i prawa innych krajów; oraz

(iv) Wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich zastrzeżonych oznaczeniach i oznaczeniach pochodzenia, znakach towarowych, nazwach handlowych, wyglądzie handlowym, znakach usługowych, nazwach usług, symbolach, logo i/lub nazwach marek na mocy prawa zwyczajowego, prawa stanowego, federalnego prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki i prawa innych krajów.

1.12. „Opłaty” za każdy miesiąc kalendarzowy oznaczają sumę opłat, jak wskazano w Załączniku C, która może być obliczona jako procent Przychodu brutto, opłaty ryczałtowe za każdy sprzedany produkt, opłaty ryczałtowe miesięczne, ich kombinacje lub w inny uzgodniony sposób przez Strony i które mogą być od czasu do czasu zmieniane za obopólnym porozumieniem Stron.

1.13. „Spółka” ma znaczenie określone w preambule niniejszego dokumentu.

1.14. „Znaki firmowe” oznaczają wszelkie zastrzeżone znaki i oznaczenia pochodzenia, znaki towarowe, nazwy handlowe, wygląd handlowy, znaki usługowe, nazwy usług, symbole, logo i inne odrębne elementy marki, które pojawiają się od czasu do czasu we właściwościach, produktach, przedsięwzięciach i usługach Firmy lub któregokolwiek z jej Podmiotów Stowarzyszonych, wraz z wszelkimi modyfikacjami powyższego dokonanymi przez takie strony w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

1.15. „Witryna Firmy” oznacza witrynę internetową Firmy znajdującą się obecnie pod adresem https://glpi.pl i powiązane strony będące własnością Firmy lub obsługiwane przez Firmę oraz wszelkie ich zamienniki, dodatki lub następcy, które mogą być zmieniane przez Firmę od czasu do czasu czas według własnego uznania.

1.16. „Znaki” oznaczają Znaki Spółki i Znaki Dostawcy.

1.17. „Powiadomienia” mają znaczenie określone w punkcie 11.6 niniejszego dokumentu.

1.18. „Kod obiektowy” oznacza programy komputerowe zmontowane lub skompilowane w magnetycznej lub elektronicznej formie binarnej na nośnikach oprogramowania, które można odczytać i używać przez maszyny, ale ogólnie nie mogą być odczytywane przez ludzi bez składania wstecznego, kompilowania wstecznego lub inżynierii odwrotnej.

1.20. „Organizacja” oznacza bez ograniczeń jakąkolwiek spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, korporację, stowarzyszenie, spółkę akcyjną, fundusz powierniczy, spółkę joint venture, organizację pracy, organizację nieposiadającą osobowości prawnej, organ rządowy lub spółkę z jakąkolwiek inną formą organizacji.

1.21. Podsumowanie zaległych faktur” oznacza raport dostarczony przez Firmę, który zawiera podsumowanie wszystkich zaległych faktur Dystrybutora za Okres sprawozdawczy, warunki płatności i inne informacje, które Firma uzna za niezbędne. Firma według własnego uznania może modyfikować Zaległe faktury Faktury Podsumowanie od czasu do czasu.

1.22. „Strony” lub „Strona” mają znaczenie określone w preambule niniejszego dokumentu.

1.23. „Panel Partnera” oznacza spersonalizowaną część Witryny Spółki znajdującej się pod adresem https://glpi.pl/partner dostępną dla Dystrybutora za pomocą loginu i hasła, która może zawierać profil Dystrybutora, certyfikat statusu Dystrybutora, historię i szczegóły zamówień, dokumenty prawne i inne wymagane informacje.

1.24. „Program partnerski” oznacza program partnerski Firmy dostępny pod adresem https://glpi.pl (lub inny adres URL, który Firma może okresowo udostępniać), który określa procedurę i warunki powstania i rozwiązania spółki osobowej pomiędzy Spółką a Dystrybutorem.

1,25. „Osoba” oznacza każdą osobę fizyczną, spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, korporację, stowarzyszenie, spółkę akcyjną, fundusz powierniczy, spółkę joint venture, organizację pracy, organizację nieposiadającą osobowości prawnej lub organ rządowy.

1.26. „Produkty” oznaczają Oprogramowanie i całą związaną z nim Dokumentację w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, a także wszelkie poprawki, aktualizacje, modyfikacje, ulepszenia i nowe wydania powyższych oraz powiązane materiały sprzedawane i/lub używane w związku z nimi.

1.27. „Materiały Promocyjne” mają znaczenie określone w Sekcji 2.1(b) niniejszego dokumentu.

1.28. „Okres sprawozdawczy” oznacza okres równy miesiącowi kalendarzowemu. Firma może zmieniać je od czasu do czasu według własnego uznania, powiadamiając Dystrybutora zgodnie z sekcją 11.6 niniejszego dokumentu.

1.29. „Inżynieria odwrotna” oznacza badanie, dezasemblację, dekompilację, deszyfrowanie, symulację, śledzenie kodu wynikowego lub kodu wykonywalnego, debugowanie lub analizę Produktu lub Informacji Poufnych w celu określenia jego Kodu źródłowego, struktury, organizacji, projektu wewnętrznego, składnika technologie, algorytmy lub urządzenia szyfrujące.

1.30. „Raport Sprzedaży” oznacza raport, w formie określonej przez Spółkę, który będzie określał kalkulację Opłat, wyniki umów sprzedaży i serwisowych za odpowiedni okres rozliczeniowy, łączną liczbę egzemplarzy Produktów dystrybuowanych do użytkowników końcowych oraz inne informacje dotyczące umowy o płatności, sprzedaży i konserwacji, o którą zasadnie zażądała Firma oraz w takiej formie i formacie, jakie są racjonalnie akceptowane przez Firmę.

1.31. „Oprogramowanie” oznacza wszelkie oprogramowanie opisane w na stronie https://glpi.pl lub klucz aktywacyjny do oprogramowania, w tym wszelkie formy kodu, takie jak kod źródłowy i kod obiektowy, wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, aktualizacje i dodatki do niego, w dowolnej formie i na wszelkie nośniki, w tym wszystkie poprawki, aktualizacje, modyfikacje, ulepszenia i nowe wydania powyższych.

1.32. „Kod źródłowy” oznacza czytelną dla człowieka formę kodu programowania komputerowego i powiązanej dokumentacji systemu, w tym wszystkie komentarze i dowolny kod proceduralny, taki jak język kontroli zadań.

1.33. „Dostawcy” oznaczają jeden lub więcej podmiotów, od których Spółka może uzyskać lub mogła otrzymać Produkty lub prawa do Produktów.

1.34. „Znaki dostawców” oznaczają wszelkie zastrzeżone oznaczenia i oznaczenia pochodzenia, znaki towarowe, nazwy handlowe, wygląd handlowy, znaki usługowe, nazwy usług, symbole, logo i inne odrębne elementy marki, które pojawiają się od czasu do czasu we właściwościach, produktach, przedsięwzięciach i usługach Dostawców lub któregokolwiek z ich Podmiotów Stowarzyszonych, wraz z wszelkimi modyfikacjami powyższych postanowień dokonanymi przez takie strony w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

1.35. „Okres” ma znaczenie określone w punkcie 10.1 niniejszego dokumentu.

1.36. „Terytorium” oznacza obszary geograficzne określone w Załączniku B załączonym do niniejszego dokumentu i włączonym do niego.

1.37. „Ty” oznacza Dystrybutora, niezależnie od tego, czy osoba fizyczna dystrybuująca lub chcąca dystrybuować Produkt w ramach niniejszej Umowy we własnym imieniu, czy organizację, w imieniu której zawierana jest niniejsza Umowa, osoba akceptująca niniejszą Umowę niniejszym oświadcza że taka Organizacja upoważniła taką osobę do zaakceptowania niniejszej Umowy w imieniu Organizacji.

 1. Powołanie Dystrybutora.
  2.1. Powołanie Dystrybutora. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, Spółka niniejszym wyznacza Dystrybutora jako niezależnego dystrybutora Produktów na Terytorium i przyznaje następujące prawa, a Dystrybutor niniejszym akceptuje takie prawa:

a). niewyłączne, niezbywalne prawo do sprzedaży, dystrybucji, wystawiania i sprzedawania Produktów bezpośrednio Użytkownikom Końcowym na całym Terytorium w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak określono w niniejszym dokumencie;

b). prawo do używania, powielania, publikowania, wykonywania i wyświetlania Znaków Firmy: (i) na stronach internetowych Dystrybutora w związku z umieszczaniem hiperłączy do Produktów i/lub Witryny Firmy; oraz (ii) w związku z opracowywaniem, wykorzystywaniem, powielaniem w materiałach promocyjnych i marketingowych oraz reklamach elektronicznych i drukowanych, publikacjach prasowych, biuletynach i korespondencji dotyczącej Produktów („Materiały promocyjne”), pod warunkiem, że wszelkie Materiały promocyjne zostaną wcześniej -zatwierdzone przez Spółkę;

C). prawo do umieszczania w witrynach Dystrybutora lub w sieciach osób trzecich (w tym między innymi w sieciach telefonicznych i bezprzewodowych) linków hipertekstowych (w formacie graficznym, tekstowym lub innym), które umożliwiają użytkownikom łącze do Witryny Spółki;

D). Wyznaczenie Dystrybutora na dystrybutora nie podlega przeniesieniu na żadną osobę trzecią, a wszelkie próby przeniesienia takiego nominacji będą nieważne i bezskuteczne;

mi). Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień niniejszego punktu 2.1 lub niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ograniczające Spółkę lub jej dystrybutorów do marketingu lub dystrybucji jakichkolwiek Produktów bezpośrednio wśród Użytkowników końcowych lub za pośrednictwem dystrybutorów lub odsprzedawców w jakiejkolwiek formie;

F). Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie ogranicza zdolności Spółki do przestrzegania wszystkich warunków istniejących umów pomiędzy Spółką a stronami trzecimi;

g). Dystrybutorowi nie wolno rejestrować żadnej nazwy domeny internetowej zawierającej słowo „GLPI Polska” bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy; oraz

h). Firma może zażądać od Dystrybutora przekazania dowolnej nazwy domeny internetowej zawierającej słowa w połaczniu „GLPI” z pisemnym powiadomieniem. Dystrybutor przekaże w/w nazwę domeny internetowej w terminie 30 dni.

2.2. Terytorium. Dystrybutor nie może sprzedawać, sprzedawać ani w inny sposób dystrybuować żadnych Produktów osobom trzecim poza Terytorium bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a Dystrybutor powinien kierować do Spółki wszelkie zapytania i skierowania otrzymane przez Dystrybutora dotyczące potencjalnej sprzedaży i licencji Produkty poza Terytorium.

2.3. Zawierając niniejszą Umowę, Dystrybutor zgadza się przestrzegać zasad i przepisów Programu Partnerskiego . Nieprzestrzeganie przez Dystrybutora Programu Partnerskiego będzie uważane za nieprzestrzeganie Umowy.

2.4. Licencja użytkownika końcowego. Dystrybutor jest upoważniony do oferowania i dystrybucji Produktów Użytkownikom Końcowym na warunkach, warunkach i ograniczeniach określonych w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Warunkach świadczenia usług, dostarczonych przez Firmę w Dokumentacji lub które mogą być dołączone do niniejszej Umowy jako Załącznik D („Umowa licencyjna użytkownika końcowego”). Firma i Dystrybutor będą współpracować w celu ustanowienia wzajemnie akceptowalnych procedur w celu zapewnienia, że ​​Użytkownicy końcowi zawrą Umowę licencyjną użytkownika końcowego.

2.5. Dostawa produktów

2.5.1. Dystrybutor może pobrać kopię 30-dniowej wersji próbnej Produktu z Witryny Spółki w celach określonych w punkcie 2.1.

2.5.2. Tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż siedem (7) dni po tym, jak Dystrybutor (i) uiści wszelkie Opłaty należne Spółce na mocy niniejszej Umowy oraz (ii) przekaże Spółce nazwę i rodzaj Produktu (oraz inne informacje, które mogą być konieczne lub wymagane), Spółka dostarcza Dystrybutorowi określony Produkt. Dystrybutor dostarczy Użytkownikowi Końcowemu klucz aktywacyjny umożliwiający pełną funkcjonalność Produktu i zapewni, że Użytkownik Końcowy niezwłocznie zarejestruje klucz aktywacyjny. Jeśli klucz aktywacyjny nie zostanie zarejestrowany w okresie 6 miesięcy, aktywuje się automatycznie u Dystrybutora.

2.5.3. W celach demonstracyjnych i marketingowych Dystrybutor może poprosić Spółkę o dostarczenie Dystrybutorowi jednej w pełni funkcjonalnej kopii Produktu „nie do odsprzedaży” z kluczem aktywacyjnym obowiązującym na określonych Warunkach i zgodnie z niniejszymi warunkami, pod warunkiem, że: ( i) Dystrybutor aktywnie uczestniczy w programach certyfikacji określonych przez Firmę, według własnego uznania, od czasu do czasu i zgodnie z publikacją w Witrynie Firmy, a także pomyślnie ukończy kurs online dostępny w Witrynie Firmy (ii), chyba że inaczej uzgodnione przez Strony, Dystrybutor może stworzyć jedną (1) wersję demonstracyjną, (iv) strona internetowa Dystrybutora będzie zawierać hiperłącza do Produktów i/lub Witryny Spółki, (v) Dystrybutor zaprzestanie używania i działania takich „

2.6. Charakter dystrybucji. W zakresie, w jakim jakikolwiek Produkt zawiera oprogramowanie lub składa się z niego, wyznaczenie Dystrybutora przyznaje Dystrybutorowi jedynie prawo do dystrybucji takiego Produktu i nie przenosi żadnych praw, tytułów ani udziałów do takiego Produktu na Dystrybutora lub klientów Dystrybutora. Firma będzie sprzedawać Produkty Dystrybutorowi tylko w takim zakresie, w jakim takie dobra materialne składają się z elementów innych niż oprogramowanie na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Użycie terminów „sprzedaj”, „kupno”, „opłaty” i „cena” należy interpretować zgodnie z niniejszą sekcją.

 1. Obowiązki Dystrybutora.
  3.1. Działania promocyjne. Dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby (i) energicznie i agresywnie promować marketing i dystrybucję Produktów oraz wyraża zgodę na eksponowanie wraz z nimi Znaków Firmy oraz (ii) przestrzegać wytycznych i obowiązków Dystrybutora zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Dystrybutor może reklamować Produkty w mediach reklamowych wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że główna publiczność lub nakład znajduje się na Terytorium. Dystrybutor w pełni wykorzysta wszystkie materiały promocyjne dostarczone przez Firmę, jeśli takie istnieją. Dystrybutor zamieści informacje o Produkcie na swojej stronie internetowej oraz w swoim oficjalnym cenniku towarów i usług, pod warunkiem, że Dystrybutor nie będzie ustalał cen niższych niż minimalne ceny podane na stronie internetowej Spółki.

3.2. Ochrona wartości firmy. Dystrybutor będzie chronić i zachować dobrą wolę i wizerunek Produktów oraz (i) prowadzić działalność w sposób, który zawsze korzystnie wpływa na Produkty i reputację Firmy, Dostawców i ich Podmiotów Stowarzyszonych; (ii) unikać oszukańczych, wprowadzających w błąd lub nieetycznych praktyk, które są lub mogą być szkodliwe dla Dostawców Spółki i ich Podmiotów Stowarzyszonych, Produktów lub opinii publicznej, w tym dyskredytowania Firmy, Dostawców i ich Podmiotów Stowarzyszonych lub Produktów; (iii) nie składać fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń w odniesieniu do Firmy, Dostawców i ich Podmiotów Stowarzyszonych lub Produktów; oraz (iv) powstrzymać się od publikowania lub wykorzystywania wprowadzających w błąd lub zwodniczych materiałów reklamowych.

3.3. Działalność Dystrybutora. Dystrybutor będzie utrzymywać na własny koszt odpowiednie urządzenia demonstracyjne i/lub nośniki Produktów, w zależności od przypadku, składające się z odpowiedniego kompatybilnego sprzętu peryferyjnego i oprogramowania systemowego w dobrym stanie. Dystrybutor powinien szkolić i utrzymywać wystarczającą liczbę kompetentnych pracowników technicznych i handlowych, aby przestrzegać wytycznych i zobowiązań Dystrybutora wynikających z niniejszej Umowy.

3.4. Ekspertyza techniczna. Dystrybutor i wyznaczony przez niego personel będą zaznajomieni z językiem technicznym konwencjonalnym dla Produktów i podobnych produktów komputerowych w ogólności oraz powinni rozwinąć wystarczającą wiedzę o branży (w tym między innymi wiedzę o sieciach, w tym sieciach LAN i WAN), Produkty i produkty konkurencyjne w stosunku do Produktów (w tym specyfikacje, funkcje i korzyści), aby móc szczegółowo wyjaśnić swoim klientom różnice między Produktami a produktami konkurencyjnymi.

3.5. Serwis i wsparcie. Strony niniejszym zgadzają się na wspólne opracowywanie wytycznych w celu zapewnienia przed- i posprzedażowej obsługi oraz wsparcia dla wszystkich Produktów dystrybuowanych w związku z niniejszą Umową.

3.6. Warunki rynkowe. Dystrybutor niezwłocznie poinformuje Spółkę o wszelkich informacjach rynkowych, które zwrócą uwagę Dystrybutora, dotyczących Spółki, Produktów, pozycji rynkowej Spółki lub ciągłej konkurencyjności Produktów na rynku, w tym opłat, skarg lub roszczeń Użytkowników końcowych lub inne osoby dotyczące Firmy lub Produktów.

3.7. Własność. Dystrybutor zgadza się, że wszelkie prawa, tytuły i udziały w Produktach, w tym modyfikacje, prace pochodne, rozwój, ulepszenia, ulepszenia i wszystkie Prawa Własności Intelektualnej są i zawsze pozostaną wyłączną własnością Dostawców Spółki i/lub ich Podmioty Stowarzyszone, stosownie do przypadku. Niniejszym nie przyznaje się żadnych praw do ujawniania, używania, drukowania, kopiowania lub wyświetlania Produktów lub Oprogramowania w całości lub w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone, w zależności od przypadku, zachowują prawo do sprzedaży i dystrybucji Produktów na całym świecie za pośrednictwem sprzedaży detalicznej, dystrybucji i wszelkich innych kanałów marketingowych, jakie Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone uznają za stosowne. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia Firmie, Dostawcom i/lub ich Podmiotom Stowarzyszonym marketingu, dystrybucji, licencjonowania, sprzedaży, utrzymywania lub serwisowania jakichkolwiek Produktów na całym świecie za pośrednictwem sprzedaży detalicznej, dystrybucji i wszelkich innych kanałów marketingowych, takich jak Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone , może uznać za stosowne w odniesieniu do dowolnego dystrybutora, dealera lub klienta, w tym między innymi do wszelkich klientów, Użytkowników końcowych, producentów oryginalnego sprzętu, licencjobiorców lub podlicencjobiorców. Dystrybutor niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone, w zależności od przypadku, mogą modyfikować, przerywać lub dodawać dowolne Produkty według własnego uznania. dystrybucja i wszelkie inne kanały marketingowe, jakie Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone mogą uznać za odpowiednie w odniesieniu do dowolnego dystrybutora, dealera lub klienta, w tym między innymi do wszelkich klientów, Użytkowników końcowych, producentów oryginalnego sprzętu, licencjobiorców lub podlicencjobiorców. Dystrybutor niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone, w zależności od przypadku, mogą modyfikować, przerywać lub dodawać dowolne Produkty według własnego uznania. dystrybucja i wszelkie inne kanały marketingowe, jakie Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone mogą uznać za odpowiednie w odniesieniu do dowolnego dystrybutora, dealera lub klienta, w tym między innymi do wszelkich klientów, Użytkowników końcowych, producentów oryginalnego sprzętu, licencjobiorców lub podlicencjobiorców. Dystrybutor niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Firma, Dostawcy i/lub ich Podmioty Stowarzyszone, w zależności od przypadku, mogą modyfikować, przerywać lub dodawać dowolne Produkty według własnego uznania.

3.8. Ograniczenie praw. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, Dystrybutor nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, która może zostać wstrzymana według wyłącznego uznania Firmy, (i) modyfikować, dekompilować, demontować, odszyfrowywać, wyodrębniać lub w inny sposób wykonywać inżynierii odwrotnej Produkt lub dowolna jego część; (ii) powielać dowolnego Produktu, chyba że w niniejszym dokumencie wyraźnie określono inaczej, (iii) dostosowywać w jakikolwiek sposób, modyfikować, wstawiać, usuwać, zastępować, zmieniać, przygotowywać lub tworzyć prace pochodne lub w inny sposób zmieniać jakichkolwiek plików w Produkcie (z wyjątkiem takich plików mogą być modyfikowane jako przypadkowe skutki normalnego procesu instalacji); lub (iv) udostępniać jakiegokolwiek Produktu do jakiejkolwiek certyfikacji, analizy, próby lub testowania, w tym między innymi, wszelkie testy porównawcze wydajności oprogramowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, które mogą zostać wstrzymane według wyłącznego uznania Firmy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, Dystrybutor nie nabywa żadnego prawa do używania, ujawniania, kopiowania, powielania, publikowania lub rozpowszechniania Oprogramowania, Produktów lub Znaków, a kolejność, dostawa lub płatność za Produkty nie stanowią wszelkie inne prawa lub licencje, w sposób wyraźny lub dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, na mocy jakichkolwiek Praw własności intelektualnej posiadanych przez Firmę, Dostawców i/lub ich Podmioty Stowarzyszone, w tym między innymi prawa do wytwarzania, modyfikowania lub ulepszania jakichkolwiek Produktów.

3.9. Inne obowiązki Dystrybutora. Dystrybutor:

a). zachowywać Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy i nie wykorzystywać Informacji Poufnych w żadnym innym celu niż w związku z Umową;

b). powiadomić Firmę, jeśli ujawnienie Informacji Poufnych przez Dystrybutora jest konieczne w celu spełnienia wymogów jakiegokolwiek prawa, nakazu rządowego, regulacji lub procesu prawnego przed takim ujawnieniem, a prośba Firmy dołoży wszelkich starań w celu uzyskania odpowiedniego nakazu ochronnego w związku z takim proces prawny i, jeśli się nie powiedzie, dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić poufne traktowanie ujawnionych Informacji Poufnych;

C). podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez jego pracowników lub innych przedstawicieli zobowiązań Dystrybutora wynikających z niniejszej Umowy;

D). Dystrybutor będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących międzynarodowych, krajowych, rządowych, quasi-rządowych i/lub lokalnych przepisów i regulacji podczas wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz we wszelkich swoich transakcjach w odniesieniu do Produktów, w tym między innymi odpowiednich przepisów dotyczących embarga i eksportu oraz przepisy prawne;

mi). reprezentować Produkty i wszelkie informacje związane z Produktami dokładnie i uczciwie oraz unikać wszelkich wprowadzających w błąd lub nieetycznych praktyk biznesowych i nie maskować, oprawiać, nakładać, osłabiać lub w inny sposób istotnie zmieniać, wpływać lub pogarszać obrazy, informacje, postrzeganie, jakość usług lub zabezpieczenie uzyskane od Spółki lub któregokolwiek z jej Podmiotów Stowarzyszonych;

F). powstrzymać się od udzielania jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do specyfikacji, cech lub możliwości Produktów, w tym między innymi gwarancji funkcjonalności lub wydajności, które są niezgodne z gwarancjami i zastrzeżeniami Produktu zawartymi w Dokumentacji i/lub w niniejszym dokumencie ;

g). prowadzić i utrzymywać dokładne księgi, rejestry, raporty i dane klientów dotyczące Produktów;

h). Dystrybutor zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących międzynarodowych, krajowych, rządowych, quasi-rządowych i/lub lokalnych przepisów i regulacji podczas wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz we wszelkich swoich usługach lub transakcjach w odniesieniu do Produktów, w tym między innymi odpowiedniego embarga i eksportu praw i przepisów oraz zapewnić, że w związku z wykonywaniem swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub wynikających z nich lub z nimi związanych, żaden Produkt, Informacje Poufne lub jakakolwiek ich część oraz wszelkie informacje z nimi związane lub z niniejszą Umową nie są eksportowane, przeładowywane ani reeksportowany bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem decyzji w sprawie sankcji prawa UE przygotowanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i uzgodnionych przez Radę Unii Europejskiej oraz zapewnienia, że ​​żaden z Produktów ani Dokumentacji, leżące u ich podstaw informacje lub technologie nie mogą być pobierane ani w inny sposób eksportowane lub reeksportowane (i ) każdej osobie, która podlega sankcjom prawa UE, przygotowanym przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej; (ii) wszelkim przedsiębiorstwom lub organizacjom będącym własnością, kontrolowanych przez lub działających w imieniu osób fizycznych, przedsiębiorstw lub organizacji, które podlegają decyzjom w sprawie sankcji prawa UE przygotowanym przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej; (iii) rządom lub jakimkolwiek przedsiębiorstwom lub organizacjom będącym własnością, kontrolowany przez rząd lub działający w imieniu rządu, który podlega decyzjom w sprawie sankcji prawa UE przygotowanym przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej (łącznie „terytorium i osoby wyłączone”); oraz

i). przekazywać Spółce kopie wszelkich informacji, które wejdą w jej posiadanie, związanych z działaniem Produktów, w tym między innymi skarg dotyczących działania produktu, komentarzy dotyczących produktu lub sugestii dotyczących jego ulepszeń, a także wszelkich krytycznych uwagi dla klientów i jeśli Dystrybutor otrzyma zawiadomienie o jakimkolwiek „błędzie” lub usterce w działaniu Produktów, Dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby uzyskać jak najwięcej informacji od użytkownika końcowego składającego taką reklamację, tak aby takie informacje były pozwolić Firmie na powtórzenie awarii.

 1. Powiadomienia o prawach własności; Znaki towarowe.
  4.1. Znaki. Wszelkie Znaki są i pozostaną wyłączną własnością Firmy, Dostawców i/lub ich Podmiotów Stowarzyszonych, w zależności od przypadku, a Firma udziela Dystrybutorowi ograniczonej licencji na powielanie Znaków wyłącznie w zakresie wyraźnie określonym w niniejszym dokumencie . Dystrybutor będzie używać Znaków zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ich używania, które mogą być okresowo komunikowane przez Firmę. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego ze Znaków zgodnie z niniejszą Umową nie tworzy w nim ani nie reprezentuje, że ma żadnych praw, tytułów ani udziałów w Znakach innych niż licencja wyraźnie udzielona w niniejszym dokumencie, ani nie kwestionuje ani nie narusza Praw Własności Intelektualnej .

Dystrybutor:

a). nie wolno, ani w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy, ani po jej zakończeniu, robić niczego, pomagać lub pomagać żadnej innej Osobie w robieniu czegokolwiek, co mogłoby naruszyć, zaszkodzić lub zakwestionować ważność jakiegokolwiek Znaku lub praw Spółki, Dostawców lub któregokolwiek z ich Podmiotów Stowarzyszonych w nich lub które utrudniałyby lub uniemożliwiały Spółce, Dostawcom lub dowolnemu z ich Podmiotów Stowarzyszonych wykorzystywanie i/lub licencjonowanie lub sublicencjonowanie Znaków w jakikolwiek sposób;

b). w żaden sposób nie upoważniają ani nie rzekomo upoważniają żadnej Osoby do używania któregokolwiek ze Znaków; oraz

C). zgłaszać Spółce każde nieuprawnione użycie któregokolwiek ze Znaków przez jakąkolwiek Osobę, która w jakikolwiek sposób zwróci uwagę Dystrybutora.

4.2. Zasady i standardy znakowania; Kontrola jakości. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawo do używania Znaków jest uwarunkowane przestrzeganiem przez Dystrybutora postanowień niniejszej Umowy dotyczących Marketingu i reklamy Produktów. Dystrybutor będzie wyświetlał Znaki zgodnie z obowiązującymi od czasu do czasu wytycznymi Firmy dotyczącymi używania znaków towarowych i przekazanymi Dystrybutorowi. Niezależnie od powyższego, wszelkie zmiany wprowadzone przez Firmę, Dostawców lub ich Podmioty Stowarzyszone do wytycznych dotyczących Znaków, które wpływają na użytkowanie przez Dystrybutora, nie będą miały zastosowania wstecz do Dystrybutora. wcześniejsze użytkowanie, które było zgodne z ówczesnymi wytycznymi, a Firma zapewni Dystrybutorowi rozsądny czas na dostosowanie się do nowych wytycznych. Firma zastrzega sobie prawo do określania i zatwierdzania jakości i standardów wszystkich materiałów, na których umieszczone są Znaki, oraz do okresowego sprawdzania próbek takich materiałów. Na żądanie Spółki dodatkowe umowy i warunki dotyczące produkcji i kontroli jakości zostaną określone w osobnym Aneksie do niniejszej Umowy. Nieprzestrzeganie przez Dystrybutora standardów jakości określonych w niniejszym dokumencie będzie podstawą do wypowiedzenia przez Spółkę praw Dystrybutora do używania takich Znaków i rozwiązania niniejszej Umowy. Wszelkie reklamy i inne promocyjne,

4.3. Dystrybutor nie może używać, zmieniać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób żadnego ze Znaków, z wyjątkiem sposobów i mediów, na które Spółka może wyrazić zgodę na piśmie.

 1. Opłaty, płatności i zamówienia.
  5.1. Opłaty i płatności. O ile Firma nie zaleci inaczej, Dystrybutor skorzysta z jednej z poniższych opcji. Obowiązująca opcja powinna być taka, jak wskazano na koncie Dystrybutora w Panelu Partnera:

a). Dystrybutor zapłaci Spółce z góry za całą sprzedaż Produktu Użytkownikom Końcowym przed dostarczeniem kluczy aktywacyjnych do Produktów i przekaże Spółce kwotę w polskich złotych równą całości łącznych Opłat na konto bankowe lub konto usługi rejestracji przekazane Dystrybutorowi przez Spółkę na koncie Dystrybutora w Panelu Partnera; lub

b). Dystrybutor zapłaci Spółce za całą sprzedaż Produktu Użytkownikom końcowym w sposób skumulowany okresowo i przekaże Spółce kwotę w polskich złotych równą całości łącznych Opłat przelewem na konto podane przez Spółkę na rzecz Dystrybutora na koncie Dystrybutora w Panelu Partnera na warunkach i w terminie określonym w Podsumowaniu zaległych faktur, jak określono w punkcie 5.5 oraz wszelkiej innej dokumentacji finansowej wymaganej przez prawo; lub

C). Dystrybutor zapłaci Spółce za całą sprzedaż Produktu Użytkownikom Końcowym po dostarczeniu kluczy aktywacyjnych dla Produktów i przekaże Spółce kwotę w polskich złotych równą całości łącznych Opłat przelewem na konto podane przez Spółkę Dystrybutorowi na koncie Dystrybutora w Panelu Partnera wraz z wszelką dokumentacją finansową, która może być wymagana przez prawo.

5.2. Ceny. Minimalne opłaty i sugerowane ceny Użytkownika końcowego, podlegające obowiązującym podatkom i taryfom, będą zgodne, pod warunkiem, że ceny podane w Witrynie Spółki, o ile nie wskazano inaczej, nie obejmują żadnych obowiązujących podatków od wartości dodanej ani podatku od sprzedaży oraz mogą być zmieniane przez Spółkę od czasu do czasu za dziesięciodniowym (10) wypowiedzeniem dokonanym zgodnie z sekcją 11.6 niniejszego dokumentu oraz pod warunkiem, że z zastrzeżeniem wymogów dotyczących cen minimalnych opisanych powyżej, Dystrybutor może swobodnie ustalać opłaty dla Użytkowników końcowych i dalej je zwiększać takie opłaty i ceny dla Użytkowników końcowych w wysokości odpowiednich podatków od sprzedaży, użytkowania i VAT.

5.3. Podatki i inne płatności. Wszelkie wypłaty, ceny i opłaty należne Spółce na mocy niniejszej Umowy, w tym Opłaty, nie obejmują żadnych federalnych, stanowych, miejskich lub innych podatków rządowych, akcyzowych, sprzedażowych, użytkowych, zawodowych lub podobnych obecnie obowiązujących lub uchwalonych w przyszłości, z jedynym wyjątkiem podatków dochodowych Spółki oraz odpowiedzialności Dystrybutora za wszelkie opłaty licencyjne i tantiemy na rzecz osób trzecich (inne niż za jakiekolwiek Produkty lub Znaki), które są naliczane w związku z Umową, a zatem ceny podlegają wzrostowi równemu w wysokości jakiegokolwiek podatku, który Spółka może być zobowiązana do pobrania lub zapłaty przy sprzedaży lub dostawie zakupionych przedmiotów. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za pobór podatku od wartości dodanej, płatności i powiązane rejestracje wynikające w jakikolwiek sposób z niniejszej Umowy lub z nią związane. Jeżeli ma być sporządzone zaświadczenie o zwolnieniu lub podobny dokument lub postępowanie w celu zwolnienia sprzedaży z podatku od sprzedaży lub użytkowania, Dystrybutor uzyska i dostarczy Spółce takie zaświadczenie, dokument lub postępowanie.

5.4. Prawo do audytu; Zaniżone płatności. Firma lub jej wyznaczony przedstawiciel może, na wyłączny koszt Firmy (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie), za powiadomieniem Dystrybutora z dziesięciodniowym (10) wyprzedzeniem w godzinach pracy Dystrybutora, zbadać i/lub skontrolować księgi i rejestry Dystrybutora, które dotyczą do należnych płatności i Produktów dystrybuowanych w ramach niniejszej Umowy. Firma nie będzie miała dostępu do żadnej dokumentacji Dystrybutora poza tymi, które są niezbędne do zakończenia audytu, o którym mowa w niniejszym paragrafie 5.4. Jeśli jakiekolwiek badanie lub audyt wykaże, że opłaty na rzecz Spółki wynikające z niniejszej Umowy za dowolny okres były zaniżone w jakimkolwiek Raporcie ze sprzedaży, Dystrybutor zapłaci Spółce niezwłocznie na żądanie zaniżoną kwotę i wszelkie opłaty karne należne w związku z tym. Jeśli jakiekolwiek badanie lub audyt ujawni zaniżenie w jakimkolwiek Raporcie ze sprzedaży o pięć procent (5%) lub więcej, Dystrybutor zwróci również Spółce wszelkie koszty i wydatki związane z badaniem lub audytem (w tym, między innymi, rozsądnym księgowym). i honoraria adwokackie). W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie lub audyt ujawni lub audyt ujawni w jakimkolwiek Raporcie ze sprzedaży zaniżenie wynoszące dziesięć procent (10%) lub więcej, Dystrybutor zapłaci również Spółce jako karę za niedopłatę kwoty równej kwocie niedopłaty. W przypadku stwierdzenia, że ​​którekolwiek z zaniżeń w wysokości dziesięciu procent (10%) lub więcej jest celowe, Firma może, według własnego uznania, rozwiązać niniejszą Umowę niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu Dystrybutora. Powyższe środki zaradcze stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków, które Spółka może przysługiwać na mocy niniejszej Umowy. Żadne postanowienie niniejszego punktu 5.4 nie będzie interpretowane jako ograniczające lub ograniczające jakiekolwiek prawa lub środki naprawcze Spółki przewidziane w innych częściach niniejszej Umowy lub przez prawo.

5.5. Raportowanie. W przypadku, gdy Strony zgodziły się skorzystać z opcji płatności określonej w punkcie 5.1(b) niniejszej Umowy, Spółka ma obowiązek dostarczyć Dystrybutorowi Podsumowanie zaległych faktur w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia każdego okresu sprawozdawczego. Dystrybutor zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie wskazanym w Zestawieniu Zaległych Faktur.

 1. Obowiązki Spółki.
  6.1. Obowiązki firmy. Spółka będzie:

a). Wsparcie dystrybutora. Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za wsparcie Dystrybutora dotyczące Witryny Spółki i Produktu, w tym między innymi kwestie rozliczeniowe związane z Produktem; oraz

b). Witryna firmy i produkty. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za projekt, układ, publikację, utrzymanie i hosting Witryny Firmy i Produktu w chmurze. W celu uniknięcia wątpliwości, Spółka niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji i modyfikacji Produktu, usług oraz związanych z nim opłat i warunków, w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

 1. Oświadczenia i Gwarancje; Zastrzeżenie.
  7.1. Oświadczenia i gwarancje dystrybutora. Dystrybutor oświadcza i gwarantuje, że:

a). jeśli Organizacja, jest to podmiot należycie utworzony, utworzony i zorganizowany, ważnie istniejący i cieszący się dobrą opinią zgodnie z prawem jurysdykcji jego utworzenia, utworzenia lub organizacji;

b). nie ma żadnych toczących się ani grożących działań (ani podstaw do tego) dotyczących rozwiązania, likwidacji lub niewypłacalności Dystrybutora;

C). posiada odpowiednie kwalifikacje lub posiada licencję jako zagraniczna spółka kapitałowa w każdej jurysdykcji, w której jej aktywa są własnością lub są dzierżawione, lub charakter jej działalności sprawia, że ​​taka kwalifikacja lub licencja są konieczne;

D). posiada wszelkie wymagane uprawnienia i uprawnienia korporacyjne niezbędne do wykonania i dostarczenia Umowy, do wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz do sfinalizowania transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie;

mi). Umowa została należycie autoryzowana, zawarta i dostarczona i stanowi ważne, prawne i wiążące zobowiązanie Dystrybutora, egzekwowalne wobec Dystrybutora zgodnie z jej warunkami, z zastrzeżeniem wszelkich przepisów prawa mających wpływ na prawa wierzycieli; oraz

F). wykonanie, dostawa i wykonanie przez Dystrybutora Umowy nie naruszają i nie będą (i) naruszać żadnego prawa (w tym między innymi przepisów dotyczących prywatności, kontroli eksportu i nieprzyzwoitości), (ii) naruszać żadnego dokumentu statutowego Dystrybutora, ( iii) naruszać jakiejkolwiek umowy lub zamówienia, których Dystrybutor jest stroną lub którymi Dystrybutor lub jego aktywa są związane, lub (iv) wymagać jakiejkolwiek zgody od jakiejkolwiek Osoby.

7.2. Oświadczenia i gwarancje firmy. Spółka oświadcza i gwarantuje, że:

a). nie toczą się ani nie grożą żadne działania (ani podstawy do tego) dotyczące rozwiązania (w przypadku podmiotu), likwidacji (w przypadku podmiotu), upadłości lub niewypłacalności Spółki;

b). posiada wszelkie wymagane uprawnienia i uprawnienia korporacyjne niezbędne do wykonania i dostarczenia Umowy, do wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz do sfinalizowania transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie;

C). Umowa została należycie autoryzowana, zawarta i dostarczona i stanowi ważne, prawne i wiążące zobowiązanie Spółki, egzekwowalne wobec Spółki zgodnie z jej warunkami, z zastrzeżeniem wszelkich przepisów prawa mających wpływ na prawa wierzycieli; oraz

D). posiada wszelkie niezbędne prawa, tytuły i/lub udziały w Produktach, aby przyznać Dystrybutorowi prawa i licencje zawarte w niniejszej Umowie.

 1. ZASTRZEŻENIA; OGRANICZONA GWARANCJA; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  8.1. ZAKRES GWARANCJI; ZASTRZEŻENIE. GWARANCJE FIRMY NA PRODUKTY OGRANICZAJĄ SIĘ DO GWARANCJI PRZEDSTAWIONYCH W DOKUMENTACJI; JEDNAK POD WARUNKIEM, ŻE POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYRAŹNIE WARUNKOWE (I W INNYM PRZYPADKU STANOWIĄ NIEWAŻNOŚĆ) PRZY UŻYCIU PRODUKTÓW ŚCIŚLE ZGODNIE Z TAKĄ SPECYFIKACJĄ I BEZ NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA, USZKODZENIA, ZMIANY LUB MODYFIKACJI. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” i „W miarę dostępności”, BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY. I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIE LUB JAKIEKOLWIEK GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGÓW OBROTU LUB PRZEBIEGÓW WYKONANIA. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKTY SPEŁNIĄ WYMAGANIA DYSTRYBUTORA LUB UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ W KOMBINACJACH, KTÓRE MOGĄ WYBRAĆ DYSTRYBUTOR LUB UŻYTKOWNIK KOŃCOWY, ANI ŻE DZIAŁANIE PRODUKTÓW BĘDZIE BEZPIECZNE, ERR LUB NIEPRZERWANA, A FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTU W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

8.2. WYŁĄCZENIA SZKÓD I ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB TEORII DZIAŁANIA, CZY NA TEMAT UMOWY, CZYNÓW CZYNNYCH, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ, WŁASNOŚCI LUB INNYCH, W TYM OGRANICZENIA, , OGÓLNE, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY WŁAŚCIWOŚCI, PRZESTRZEŃ PRACY, AWARII LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA KOMPUTERA LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH USZKODZEŃ LUB STRATY HANDLOWEJ, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ICH MOŻLIWOŚCI.

8.3. Ograniczenie odpowiedzialności. Jeśli Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Dystrybutora z powodu takiego rozwiązania, za szkody wynikowe lub przypadkowe, w tym między innymi utratę zysków lub wartości firmy. Wypowiedzenie nie zwalnia jednak żadnej ze Stron z odpowiedzialności lub zobowiązań za jakiekolwiek naruszenie lub niewykonanie zobowiązania, które miało miejsce przed wypowiedzeniem. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, odpowiedzialność Spółki wobec Dystrybutora za jakiekolwiek roszczenia związane z Produktami lub niniejszą Umową, w tym wszelkie przyczyny powództwa wynikające z umowy, odpowiedzialności deliktowej lub ścisłej odpowiedzialności, nie może przekroczyć większej z Tysiąc (1000 euro.

8.4. Zastosowanie. Ograniczenia i wyłączenia zawarte w sekcjach 8.1 do 8.3 mają zastosowanie bez względu na niewykonanie istotnego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego.

 1. Odszkodowanie.
  9.1. Odszkodowanie przez Dystrybutora. Dystrybutor zwolni i zabezpieczy Spółkę przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, kosztami, żądaniami, zobowiązaniami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, poniesionymi przez Spółkę w wyniku jakichkolwiek roszczeń lub postępowań przeciwko Spółce wynikających z lub na podstawie:

a). wszelkie oświadczenia złożone przez Dystrybutora lub jego pracowników lub przedstawicieli w odniesieniu do Produktów, z wyjątkiem oświadczeń, które stanowią bezpośrednie i prawidłowe odniesienie do informacji zawartych w Dokumentacji i materiałach marketingowych dostarczonych przez Spółkę do użytku w związku z Produktami;

b). roszczenie dotyczące naruszenia patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub praw autorskich w oparciu o połączenie, działanie lub użytkowanie Produktów z jakimkolwiek sprzętem, produktami, programem lub danymi, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone na piśmie przez Firmę, jeśli takiego naruszenia można by uniknąć, ale za takie połączenie, działanie lub użytkowanie; oraz

C). modyfikacja Produktów przez Dystrybutora.

9.2. Firma niezwłocznie powiadomi Dystrybutora, jak określono w punkcie 11.6 niniejszej Umowy, gdy dowie się o takich roszczeniach, ale brak takiego powiadomienia nie zwalnia Dystrybutora z jego zobowiązań odszkodowawczych wynikających z niniejszej Umowy, chyba że Dystrybutor został poważnie poszkodowany w wyniku takiego niepowodzenia. Dystrybutor ma wyłączną kontrolę nad rozstrzyganiem lub obroną takich roszczeń lub działań, z wyjątkiem tego, że Firma może wystąpić w akcji na własny koszt za pośrednictwem prawnika akceptowanego przez Dystrybutora, tylko w przypadku, gdy zostanie to określone przez Firmę , według własnego uzasadnionego uznania, że ​​rzeczywisty konflikt interesów powstałby w związku z reprezentowaniem przez Dystrybutora Spółki i Dystrybutora w takim działaniu. Spółka przekaże Dystrybutorowi, na koszt Dystrybutora wszelkie informacje i pomoc, o jaką zasadnie prosi Dystrybutor w celu rozstrzygnięcia lub obrony takich roszczeń lub działań. Dystrybutor jest uprawniony do zatrzymania wszelkich wpływów pieniężnych, honorariów adwokackich, kosztów i innych nagród, jakie otrzyma w wyniku obrony lub uregulowania takich roszczeń. W przypadku, gdy Dystrybutor nie zwolni niezwłocznie i nie obroni przed takimi roszczeniami i/lub nie pokryje wydatków Spółki, jak przewidziano powyżej, Spółka będzie miała prawo do obrony, a w takim przypadku Dystrybutor zwróci Spółce wszystkie swoje honoraria adwokackie, koszty i szkody poniesione w związku z rozstrzygnięciem lub obroną takich roszczeń w ciągu trzydziestu (30) dni od każdego żądania Spółki złożonego zgodnie z punktem 11.6 niniejszego dokumentu. wszelkie informacje i pomoc, o jaką zasadnie prosi Dystrybutor w celu rozstrzygnięcia lub obrony takich roszczeń lub działań. Dystrybutor jest uprawniony do zatrzymania wszelkich wpływów pieniężnych, honorariów adwokackich, kosztów i innych nagród, jakie otrzyma w wyniku obrony lub uregulowania takich roszczeń. W przypadku, gdy Dystrybutor nie zwolni niezwłocznie i nie obroni przed takimi roszczeniami i/lub nie pokryje wydatków Spółki, jak przewidziano powyżej, Spółka będzie miała prawo do obrony, a w takim przypadku Dystrybutor zwróci Spółce wszystkie swoje honoraria adwokackie, koszty i szkody poniesione w związku z rozstrzygnięciem lub obroną takich roszczeń w ciągu trzydziestu (30) dni od każdego żądania Spółki złożonego zgodnie z punktem 11.6 niniejszego dokumentu. wszelkie informacje i pomoc, o jaką zasadnie prosi Dystrybutor w celu rozstrzygnięcia lub obrony takich roszczeń lub działań. Dystrybutor jest uprawniony do zatrzymania wszelkich wpływów pieniężnych, honorariów adwokackich, kosztów i innych nagród, jakie otrzyma w wyniku obrony lub uregulowania takich roszczeń. W przypadku, gdy Dystrybutor nie zwolni niezwłocznie i nie obroni przed takimi roszczeniami i/lub nie pokryje wydatków Spółki, jak przewidziano powyżej, Spółka będzie miała prawo do obrony, a w takim przypadku Dystrybutor zwróci Spółce wszystkie swoje honoraria adwokackie, koszty i szkody poniesione w związku z rozstrzygnięciem lub obroną takich roszczeń w ciągu trzydziestu (30) dni od każdego żądania Spółki złożonego zgodnie z punktem 11.6 niniejszego dokumentu.

 1. Okres obowiązywania i wypowiedzenie.
  10.1. Termin. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z Datą wejścia w życie i pozostanie w pełnej mocy do czasu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z postanowieniami Umowy (tak przedłużona, „Okres obowiązywania”).

10.2. Zakończenie. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę zgodnie z poniższym:

a). Dystrybutor i Spółka mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę za obopólną zgodą w dowolnym momencie;

b). Firma może wypowiedzieć niniejszą Umowę, powiadamiając Dystrybutora w dowolnym momencie, jeśli Dystrybutor naruszył jakiekolwiek oświadczenie, gwarancję, zobowiązanie lub zobowiązanie zawarte w niniejszej Umowie, a naruszenie to nie zostało naprawione w ciągu 30 dni;

C). Spółka może wypowiedzieć niniejszą Umowę zgodnie z paragrafami 4.2 i 5.4 niniejszej Umowy;

D). każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeśli druga Strona spróbuje dokonać cesji z naruszeniem sekcji 11.1 poniżej;

mi). każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę (i) jeśli druga Strona ogłosi niewypłacalność lub upadłość, (ii) jeśli wniosek zostanie złożony w dowolnym sądzie i nie zostanie odrzucony w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni w celu ogłoszenia upadłości drugiej Strony lub reorganizacji drugiej Strony w stanie upadłości, niewypłacalności, reorganizacji, moratorium lub innych przepisów dotyczących lub wpływających na prawa wierzycieli; lub (iii) jeżeli druga Strona wyrazi zgodę na powołanie syndyka masy upadłości lub syndyka masy upadłości lub podobnego podmiotu;

F). Spółka może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia punktów 2.1(g), 2.1(h), 5.1 lub któregokolwiek z jej podpunktów lub 5.5; oraz

g) każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, po powiadomieniu zgodnie z punktem 11.6 niniejszej Umowy.

10.3. Działania dystrybutora po rozwiązaniu umowy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy Dystrybutor:

a). natychmiast zaprzestać korzystania z Produktów, Oprogramowania i Znaków oraz odinstalować, usunąć i zniszczyć wszystkie odpowiednie pliki, w tym między innymi wszystkie klucze aktywacyjne;

b). niezwłocznie zwrócić Firmie kopie Produktów i Informacji Poufnych, w tym wszelkie ich kopie;

C). obliczyć i zapłacić Spółce Opłaty do dnia rozwiązania Umowy oraz wszelkie inne kwoty należne Spółce na mocy niniejszej Umowy; oraz

D). przechowywać wszystkie księgi, rejestry, sprawozdania biznesowe i inne sprawozdania dotyczące Produktów przez okres nie krótszy niż dwa (2) lata i zezwolić Spółce na wgląd w takie dokumenty, jak określono w punkcie 5.4 niniejszego dokumentu.

10.4. Brak uszczerbku dla innych praw. Każde wypowiedzenie zgodnie z sekcją 10.2 nie narusza żadnych innych praw ani środków prawnych, które jedna ze Stron (określona w niniejszym ust. 10.4 jako „Strona nienaruszona”) może mieć w związku z jakimkolwiek niewykonaniem zobowiązania przez drugą Stronę (określoną w niniejszym ust.). 8.3 jako „Strona naruszająca”). Jakiekolwiek niewykonanie przez Stronę nienaruszającą jej praw wynikających z niniejszej Umowy do wypowiedzenia lub w inny sposób wyegzekwowania lub odzyskania odszkodowania za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania, naruszenie lub nieprzestrzeganie przez Stronę naruszającą jakiegokolwiek zobowiązania, warunku, zobowiązania lub warunku niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu ani nie ujemnie prawa Strony nienaruszającej w odniesieniu do jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania, naruszenia lub nieprzestrzegania tego samego lub innego rodzaju,

10.5. Przetrwanie niektórych przepisów. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, postanowienia punktów 3.2, 3.7, 3.8, 3.9(a) – (d), 4.1, 4.2, 5.4 (na okres dwóch lat), 8, 9, 10.3 – 10.5, 11.2 , 11.3 i 11.5 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, a takie rozwiązanie lub wygaśnięcie nie zwalnia Dystrybutora ani Spółki z ich odpowiednich zobowiązań dotyczących Informacji Poufnych, zobowiązań Dystrybutora w odniesieniu do Praw Własności Intelektualnej lub jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub zobowiązania, które zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub w kontekście mają przetrwać rozwiązanie;

 1. Postanowienia różne.
  11.1. Zadanie. Niniejsza Umowa nie może zostać przeniesiona, w całości ani w części, przez żadną ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod warunkiem jednak, że Spółka będzie miała prawo do przeniesienia niniejszej Umowy na swoje Podmioty Stowarzyszone bez uprzedniej zgody Dystrybutora przez powiadomienie Dystrybutora, jak określono w punkcie 11.6 niniejszego dokumentu. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa jest wiążąca i działa na korzyść Stron niniejszej Umowy oraz ich dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy.

11.2. Prawo rządowe. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem Polski, bez odniesienia do konfliktów przepisów i zasad prawa. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie jest wyraźnie wyłączone.

11.3. Koszty prawne. Strona wygrywająca w jakimkolwiek postępowaniu prawnym, w tym arbitrażu, wszczętym przez jedną Stronę przeciwko drugiej i wynikającym z niniejszej Umowy jest uprawniona, wraz z wszelkimi innymi prawami i środkami zaradczymi, jakie może jej przysługiwać, do zwrotu poniesionych wydatków, w tym kosztów sądowych i uzasadnionych opłaty adwokackie. Opłaty takie mogą zostać ustalone przez sąd w toku postępowania w sprawie takiego powództwa lub mogą zostać wyegzekwowane w odrębnym powództwie wytoczonym w tym celu. Takie opłaty stanowią dodatek do wszelkich innych ulg, które mogą być przyznane.

11.4. Reklama. Strony będą współpracować w celu wydawania reklam i ogólnych komunikatów marketingowych dotyczących ich relacji i innych wspólnie uzgodnionych kwestii. Ponadto żadna ze Stron nie będzie wydawać takich materiałów reklamowych i ogólnych komunikatów marketingowych dotyczących ich relacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony (nie należy ich bezzasadnie wstrzymywać lub opóźniać). Żadna ze Stron nie ujawni warunków niniejszej Umowy żadnej stronie trzeciej poza jej zewnętrznym doradcą, audytorami oraz doradcami finansowymi i technicznymi, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

11.5. Zakaz nagabywania. Obie Strony zgadzają się, że w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy i przez okres jednego (1) roku po jej zakończeniu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie będą zatrudniać ani zawierać umowy z jakimkolwiek pracownikiem, agentem lub przedstawicielem druga Strona do świadczenia usług, bezpośrednio lub pośrednio, nakłaniania lub próbowania nakłaniania lub w inny sposób doradzania, omawiania, doradzania lub zachęcania jakiegokolwiek pracownika, konsultanta, agenta lub przedstawiciela którejkolwiek ze Stron do odejścia lub zakończenia w inny sposób relacji takiej osoby z tą Stroną.

11.6. Zawiadomienia. Wszelkie roszczenia, instrukcje, zgody, oznaczenia, zawiadomienia, zrzeczenia się i inne komunikaty związane z Umową („Powiadomienia”) będą uważane za prawidłowo przekazane (a) za pośrednictwem interfejsu Panelu Partnerów lub (b) w przypadku przekazania za pośrednictwem e-mail na adres e-mail podany przez Dystrybutora na jego koncie w Panelu Partnera.

Dystrybutor powiadomi Spółkę na adres e-mail info@99net.pl lub inny adres e-mail, który Spółka może podać w Panelu Partnera.

Każda ze Stron może zmienić adres e-mail, na który mają być dostarczane zawiadomienia, prośby, żądania, roszczenia i inne komunikaty na podstawie niniejszej Umowy, przekazując drugą zawiadomienie w sposób określony w niniejszym dokumencie.

11.7. Niezależni wykonawcy. Relacje Firmy i Dystrybutora ustanowione niniejszą Umową dotyczą niezależnych wykonawców i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako (i) dające którejkolwiek ze Stron uprawnienia do kierowania i kontrolowania codziennych działań drugiej, (ii) stanowią Strony jako partnerzy, spółki joint venture, franczyzobiorcy-franczyzobiorcy, współwłaściciele lub w inny sposób jako uczestnicy wspólnego lub wspólnego przedsięwzięcia lub (iii) umożliwiają Dystrybutorowi tworzenie lub przyjmowanie jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Spółki za jakiekolwiek jakikolwiek cel. Z wyjątkiem praw Dystrybutora określonych w niniejszej Umowie, Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za opracowywanie i wdrażanie swoich planów biznesowych i marketingowych oraz za swoją działalność.

11.8. Podzielność. Jeśli niniejsza Umowa lub jakiekolwiek jej postanowienie lub transakcje w niej rozważane zostaną uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, nieważne, niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub niespójne lub sprzeczne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lub oficjalnymi nakazami, zasadami i przepisami, w całości lub w części, niespójne lub sprzeczne postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne, a takie przepisy ustawowe, nakazy, zasady i regulacje będą kontrolować, a po ich zmianie niniejsza Umowa pozostanie w pełnej mocy i skuteczności, a pozostałe postanowienia niniejsza Umowa pozostaje nienaruszona i pozostaje w pełnej mocy i skuteczności w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo; pod warunkiem jednak,

11.9. Brak zrzeczenia się. Żadne postanowienie Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się, chyba że takie zrzeczenie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Stronę, która korzysta z wykonania takiego postanowienia. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie będzie jednak uważane za zrzeczenie się późniejszego naruszenia takiego postanowienia lub zrzeczenie się podobnego postanowienia. Ponadto zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania jakiegokolwiek warunku Umowy w żaden sposób nie wpłynie, nie ograniczy ani nie zrzeknie praw Strony wynikających z Umowy w dowolnym momencie w celu wyegzekwowania ścisłego przestrzegania później każdego warunku Umowy.

11.10. Siła wyższa. Z wyjątkiem obowiązku dokonania płatności, niewykonanie zobowiązania przez którąkolwiek ze Stron będzie usprawiedliwione w zakresie, w jakim wykonanie jest niemożliwe z powodu strajku, pożaru, powodzi, aktów rządowych lub nakazów lub ograniczeń.

11.11. Dalsze zapewnienia. Każda ze Stron będzie wykonywać takie czynności, wykonywać i dostarczać takie dokumenty i instrumenty oraz wykonywać inne czynności, o które można zasadnie zażądać w celu realizacji transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w celu realizacji celu i zamiaru niniejszej Umowy.

11.12. Brak beneficjentów zewnętrznych. Niniejsza Umowa jest przeznaczona wyłącznie dla Stron i, o ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, żadna inna Osoba nie będzie miała żadnych praw, odsetek ani roszczeń wynikających z niniejszej Umowy.

11.13. Całość porozumienia. Z wyjątkiem wcześniejszych Umów o zachowaniu poufności, jeśli takie istnieją, Umowa wraz z załącznikami, załącznikami i dodatkami do niniejszej Umowy stanowi całość porozumienia i porozumienia między Stronami lub którymkolwiek z ich Podmiotów Stowarzyszonych w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i oświadczenia, pisemne lub ustne, w zakresie, w jakim odnoszą się one w jakikolwiek sposób do przedmiotu Umowy.

11.14. Firma może od czasu do czasu aktualizować i zmieniać warunki Umowy według własnego uznania. Firma poinformuje Dystrybutora o zmianach z dziesięciodniowym (10) wyprzedzeniem, zgodnie z sekcją 11.6 niniejszego dokumentu.

Ogłoszenie o zmianach w Umowie zamieszczone na Panelu Partnerów uważa się za prawidłowe i prawnie wiążące powiadomienie Dystrybutora. Firma zaktualizuje datę „Ostatniej modyfikacji” Umowy w górnej części najnowszej wersji. Firma zachęca Dystrybutora do zapoznania się z warunkami Umowy za każdym razem, gdy Dystrybutor loguje się na swoje konto w Panelu Partnera.

11.15. Spółka uznaje wszelkie działania z Partners Dashboard przy użyciu prawidłowego loginu i hasła Dystrybutora za wykonane przez Dystrybutora, w tym składanie zamówienia lub płatność za Produkty.

11.16. Wszelkie informacje i dokumenty zamieszczone przez Strony na Panelu Partnerów uważa się za właściwy, prawnie wiążący i znaczący odpowiednik dokumentów sporządzonych na papierze, poświadczonych własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej Strony.

11.17. Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w jego Panelu Partnera z dostępem za pomocą prawidłowego loginu i hasła, bez względu na to, czy takie użycie było autoryzowane przez Dystrybutora, czy też był tego świadomy.

11.18. Dokonując płatności za Produkty zgodnie z pkt. 5.1. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości i potwierdza akceptację warunków Umowy.

 1. Ochrona danych
  12.1 Wszystkie dane osobowe, które Strony mogą wykorzystywać i udostępniać (w tym między innymi dane kontaktowe potencjalnych i istniejących Użytkowników końcowych i klientów Stron) będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE 2016/ 679 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) oraz prawa klienta wynikające z RODO;

12.2 Obie Strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów ochrony danych określonych w Przepisach dotyczących ochrony danych. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zwalnia żadnej ze Stron z jakichkolwiek zobowiązań określonych w Przepisach dotyczących ochrony danych i nie usuwa ani nie zastępuje żadnego z tych zobowiązań;

12.3 Strony zapewnią, że posiadają wszelkie niezbędne zgody i powiadomienia wymagane do umożliwienia zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych drugiej Stronie w celach opisanych w niniejszej Umowie i nie będą wykorzystywać żadnych danych osobowych w celach, które nie zostały określone w niniejszej Umowie;

12.4 Strony zapewniają, że posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Takie środki są proporcjonalne do potencjalnej szkody wynikającej z takich zdarzeń, biorąc pod uwagę aktualny stan techniki i koszt wdrożenia tych środków oraz to, że wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych (czy to do celów przetwarzania, czy w przeciwnym razie) są umownie zobowiązani do zachowania poufności tych danych osobowych;

12.5 Każda ze Stron bez zbędnej zwłoki (w ciągu 72 godzin) powiadomi drugą Stronę o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Przejęcie
GLPI Polska

W związku z rozwojem nowego projektu... 

Poszukujemy chętnych do prowadzenia lub przejęcia portalu GLPI Polska oraz grup: FB GLPI Polska i LN GLPI Polska.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.